%E3%83%AD%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%82%B5%E3%83%BC%2F%E5%A4%89%E6%85%8B%E6%9C%80%E7%B5%82%E9%A0%81%2F%E4%B8%8B%E5%BC%A6%E6%AB%BB  0 lyrics